Nhạc Remix

Remix là việc hòa âm lại một bản nhạc có sẵn, thay đổi thêm bớt để biến thành một tác phẩm khác.